Kommittéer och grupper

Publicerat den 28 september 2021

BAO har ett antal arbetsgrupper och kommittéer som löpande arbetar med aktuella frågor inom ramen för deras respektive uppdrag och verksamhetsområde.

Huvudkommittén

Huvudkommittén har till uppgift att i enlighet med styrelsens beslut bereda och ta fram underlag i frågor som hänför sig till BAOs verksamhet. Huvudkommittén skall därvid dels fungera som ett beredande organ inför styrelsens möten och beslut och dels bistå BAO i olika uppkommande verksamhets- och förhandlingsfrågor.

Jämställdhets- och mångfaldskommittén

BAO och Finansförbundet bildade år 1986 den Centrala Jämställdhetskommittén. År 2009 ombildades kommittén till den Centrala Jämställdhets- och mångfaldskommittén (CJMK).

CJMK som består av utsedda arbetsgivare- och arbetstagarrepresentanter har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom branschen samt bidra till jämställdhets- och mångfaldsarbetet i bankerna/företagen. Den ger även representanterna en möjlighet att diskutera jämställdhet och mångfald på en branschövergripande nivå. Kommittén ska också informera och sprida kunskap om jämställdhet och mångfald genom utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte med mera samt ta fram relevant partsgemensam statistik som sänds ut varje år.

Nominera till Annapriset

Annas jämställdhets- och mångfaldspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Läs mer här…

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium

Läs om Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium här.

Arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommittén ska följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet och främja branschens arbete i frågan. Kommittén ska även genom kontakter med myndigheter (Arbetsmiljöverket) och försäkringsbolag (AFA) kunna påverka och föra en dialog kring olika frågeställningar på arbetsmiljöområdet. Kommitténs uppgift är även att söka efter goda exempel på arbetsmiljöarbete utanför bankområdet i syfte att tillföra branschen influenser och erfarenhet från andra delar av arbetsmarknaden.

Pensioner och BTP

Ett omfattande arbete utförs kring pensioner och BTP, läs mer om detta här.