Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium

Publicerat den 13 november 2021

Jämställdhets- och mångfaldskommittén har instiftat ett uppsatsstipendium i syfte att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar jämställdhets- och mångfaldsfrågor ur ett för branschen intressant perspektiv.

Syftet är även att därigenom sprida kunskap om jämställdhets- och mångfaldsforskningen vidare i branschen.

Avsikten är att BAOs delägare skall informera om stipendiet och kunna uppmuntra de studenter som tar kontakt med banken/företaget i ett uppsatsarbete. Stipendiet kommer i övrigt att marknadsföras i begränsad omfattning.

En uppsats per år belönas med ett stipendium om 20 000 kr. En förutsättning för att få stipendiet är att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald. Beslut om vilken uppsatsförfattare som tilldelas stipendiet tas av Centrala Jämställdhetskommittén och kan inte överklagas.

Ansökningsunderlag

Sökkriterium för stipendiet:

  • en förutsättning för att få stipendium är att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald.
  • stipendium kan sökas för uppsatser på högskolenivå och som har blivit godkända för ett år bakåt i tiden från och med ansökningsår.
  • att du som stipendiat ställer upp och berättar om uppsatsen på ett informationsmöte tillsammans med Jämställdhets- och mångfaldskommittén.
  • att du som stipendiat genom din ansökan godkänner att Jämställdhets- och mångfaldskommittén får ta del av uppsatsen och använda den för vidare spridning inom branschen samt för publicering på BAO:s respektive Finansförbundets hemsidor.

Bedömningskriterier

Vilka uppsatser som ska få stipendium bedöms bland annat utifrån följande:

  • intresse ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv
  • nytänkande och idéer till förändringsarbete inom jämställdhets och/eller mångfaldsområdet
  • vi ser gärna att uppsatsen berör bank- och finansbranschen
  • ämnets aktualitet
  • tillämplig inom bank- och finansbranschen
  • uppsatsens kvalitet och pedagogiska upplägg

Ansök här!


Uppsatsvinnare 2021

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium för 2021 tilldelas Johanna Berg och Amanda Öberg för uppsatsen “Är karriärmöjligheter inom banksektorn lika oavsett bakgrund?”

Kommitténs motivering:

“Johanna och Amanda har studerat på Företagsekonomiska Institutionen, Management & Organisation på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Uppsatsen beskriver hur chefer med utländsk bakgrund upplever sin arbetssituation och om det funnits hinder kopplade till deras bakgrund karriärmässigt. Uppsatsen belyser hur de som är anställda faktiskt själva uppfattar inkludering i en storbank som uttrycker att mångfald och inkludering är viktiga frågor. Vidare belyser uppsatsen också hur viktigt det är med en välkomnade kultur men också att sättet hur vi rekryterar har stor betydelse.

Uppsatsen utgår ifrån frågeställningarna om vilken påverkan utländsk bakgrund har för karriären inom banksektorn samt vilken påverkan mångfaldsarbete har i organisationer när det gäller möjligheten till chefskarriär för personer med utländsk bakgrund.

Uppsatsskrivarnas slutsatser är att mångfaldsarbete har stor betydelse för karriärmöjligheterna för personer med utländsk bakgrund. Respondenterna upplever inte själva att bakgrunden har påverkat deras karriärmöjligheter. I Storbanken som undersökts pågår ett mångfaldsarbete.

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén menar att uppsatsen skickar en viktig signal om att mångfaldsarbete spelar roll och inte kan ske genom engångsinsatser. Det är oerhört viktigt att arbetet med etnisk mångfald inte stagnerar utan arbetet behöver fortgå samt att vi behöver påminna oss om att jämställdhets- och mångfaldsarbete handlar om mycket mer än kön.”

Ladda ner uppsatsen

Tidigare vinnaruppsatser

Inga vinnare utsågs 2011 och 2013.