Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium

Publicerat den 13 november 2021

Jämställdhets- och mångfaldskommittén har instiftat ett uppsatsstipendium i syfte att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar jämställdhets- och mångfaldsfrågor ur ett för branschen intressant perspektiv.

Syftet är även att därigenom sprida kunskap om jämställdhets- och mångfaldsforskningen vidare i branschen.

Avsikten är att BAOs delägare skall informera om stipendiet och kunna uppmuntra de studenter som tar kontakt med banken/företaget i ett uppsatsarbete. Stipendiet kommer i övrigt att marknadsföras i begränsad omfattning.

En uppsats per år belönas med ett stipendium om 20 000 kr. En förutsättning för att få stipendiet är att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald. Beslut om vilken uppsatsförfattare som tilldelas stipendiet tas av Centrala Jämställdhetskommittén och kan inte överklagas.

Ansökningsunderlag

Sökkriterium för stipendiet:

  • en förutsättning för att få stipendium är att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald.
  • stipendium kan sökas för uppsatser på högskolenivå och som har blivit godkända för ett år bakåt i tiden från och med ansökningsår.
  • att du som stipendiat ställer upp och berättar om uppsatsen på ett informationsmöte tillsammans med Jämställdhets- och mångfaldskommittén.
  • att du som stipendiat genom din ansökan godkänner att Jämställdhets- och mångfaldskommittén får ta del av uppsatsen och använda den för vidare spridning inom branschen samt för publicering på BAO:s respektive Finansförbundets hemsidor.

Bedömningskriterier

Vilka uppsatser som ska få stipendium bedöms bland annat utifrån följande:

  • intresse ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv
  • nytänkande och idéer till förändringsarbete inom jämställdhets och/eller mångfaldsområdet
  • vi ser gärna att uppsatsen berör bank- och finansbranschen
  • ämnets aktualitet
  • tillämplig inom bank- och finansbranschen
  • uppsatsens kvalitet och pedagogiska upplägg
Ansökan är nu stängd men öppnar under våren igen.

Uppsatsvinnare 2023

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium för 2023 tilldelas Emma Rohdin och Elin Hoffman för uppsatsen “Varsågod att klättra upp i trädet — en kvalitativ studie om att med rätt förutsättningar kan alla klara av arbetet”

Kommitténs motivering:

“Bank- och finansbranschens uppsatsstipendium 2023 innebär att Finansbranschens Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitté årligen delar ut ett uppsatsstipendium för att sprida kunskap om forskning och nytänkande inom jämställdhets- och mångfaldsområdet.

Mottagare av 2023 års stipendium är uppsatsen ‘Varsågod att klättra upp i trädet — en kvalitativ studie om att med rätt förutsättningar kan alla klara av arbetet’ författad av Emma Rohdin och Elin Hoffman från Personalvetarprogrammet och Umeå Universitet.

Den kvalitativa studien framhäver att personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) möter sämre villkor i arbetslivet, med högre arbetslöshet och lägre sysselsättning. Den understryker vikten av samhällelig inkludering, vilket reflekteras i FN:s mänskliga rättigheter om rätten till arbete.

Vidare lyfter studien vikten av rätt arbetsförutsättningar och undersöker hur företag anpassar arbetsmiljön för medarbetare med NPF. Åtta intervjuer genomfördes, och resultatet indikerar att rätt anpassningar är avgörande för arbetsmöjligheter för personer med NPF, och att hindren uppstår när omgivningen inte anpassar sig.

Uppsatsen visar en tydlig koppling mellan mångfald och inkludering som i många fall handlar just om anpassning och lyhördhet för allas tankar, känslor, utmaningar, drivkrafter och behov. Studien kan förhoppningsvis ge företag inspiration kring vilka anpassningar som kan göras, i syfte att företag kan bli mer upplysta i frågan. Respondenterna framhäver fördelarna med NPF-anställda, som lång anställningstid, bredare rekryteringsbas och tillförande av varierad kompetens och perspektiv, vilket berikar organisationens mångfald.

Sammanfattningsvis
Genom att välja ‘Varsågod att klättra upp i trädet — en kvalitativ studie om att med rätt förutsättningar kan alla klara av arbete’ till årets uppsats vill Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén belysa att det är viktigare än någonsin att spegla samhället som ett företag verkar i, och där inkluderande arbetsklimat bidrar till att skapa en attraktiv bransch för alla - oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsvariation eller ålder.”

Ladda ner uppsatsen

Tidigare vinnaruppsatser

Inga vinnare utsågs 2011 och 2013.