Anslutning till BTP 1

Publicerat den 17 augusti 2021

Hur ansluter man banken/företaget till en leverantör?

Bakgrund

BAO har tillsammans med dels Finansförbundet dels Saco träffat kollektivavtal avseende tjänstepension, BTP. Från och med den 1 februari 2013 består BTP av två delar, BTP1 och BTP2. BTP1 är en premiebestämd pensionsplan och BTP2 är huvudsakligen en förmånsbestämd pensionsplan.

Det är arbetsgivaren som avgör vilken del av BTP-planen som ska tillämpas. Vid ett byte från BTP2 till BTP1 bestämmer arbetsgivaren från vilket datum som BTP1 ska börjar tillämpas samt vilken av de valbara försäkringsgivarna (leverantörerna) som ska leverera de produkter som ingår i BTP1-planen.

Parterna är enligt kollektivavtalet överens om att, för BTP1, tillämpa ett så kallat anslutningsförfarande för de leverantörer som vill leverera produkter inom BTP1-planen avseende ålderspension och sjukförsäkring inklusive premiebefrielseförsäkring samt en sammanhållen TGL och barnpension. BTP-nämnden har slagit fast förutsättningar och anslutningsvillkor för att som leverantör kunna ansluta sig till planen avseende dessa tjänster. För att ta del av vilka valbara leverantörer som finns se "Valbara leverantörer av BTP1".

Nedan följer en kort beskrivning av hur man ansluter banken / företaget till vald leverantör.

Förutsättningar för anslutning

Respektive arbetsgivare väljer leverantör och tecknar avtal direkt med denne. Varje arbetsgivare ska följa leverantörens anvisningar avseende inrapportering av nödvändiga uppgifter. För den sammanhållna produkten barnpension och TGL finns endast en leverantör.

Viktigt vid anslutning!

Det är viktigt att noggrant säkerställa att alla riskförsäkringar — det vill säga premiebefrielse, sjukförsäkring, barnpension och tjänstegrupplivförsäkring (TGL) — är tecknade vid det datum då företaget ansluter sig till planen. Arbetsgivaren har även att säkerställa att alla berörda anställda blivit anmälda på ett korrekt sätt. Banken/företaget riskerar annars att få höga kostnader för att garantera de åtaganden som avtalet ger i dessa delar.

Det är även angeläget att ta del av de försäkringsvillkor som gäller för respektive leverantör och produkt.

För delägare som sedan tidigare varit anslutna till BTP2-planen är det även viktigt att säkerställa, vid tecknande av avtal med leverantörer till BTP1, att det inte finns några åtaganden i gällande avtal avseende BTP2 (gäller till exempel SPP, SPK med flera) som skulle kunna konkurrera med innehåll i de / det avtal som tecknas avseende BTP1.