Integritetspolicy — Information om behandling av personuppgifter

Kontakta oss via e-post på adressen [email protected] om du har frågor om denna integritetspolicy.

1. Bakgrund

Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (“BAO”, “vi” eller “oss”) samlar in och lagrar information rörande dig i enlighet med vad som följer av denna information. Denna informationstext anger bl.a. vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet “behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med “Personuppgift” avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Vi samlar in personuppgifter från banken där du är anställd, Finansförbundet/Saco samt från offentligt tillgängliga källor.


2. Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

2.1 — Administrera individärenden

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera rådgivning rörande individärenden och övriga arbetsrättsliga ärenden vid förfrågan från din arbetsgivare. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Uppgifter rörande ärendet

Behandlingen sker för att tillgodose BAO:s berättigade intresse av att bistå dess delägare (banker/företag) i samband med individärenden och övriga ärenden inom arbetsrätten. Dina personuppgifter kommer att behandlas under tiden ärendet handläggs och därefter till dess att relevant preskriptionstid löpt ut.


2.2 — Hantera anmälan till utbildningar

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna hantera anmälningar till BAO:s utbildningar och ditt deltagande i sådana utbildningar. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Eventuella matpreferenser

Behandlingen sker för att kunna fullgöra avtalet med dig när du anmäler dig själv till en utbildning. Om det är din arbetsgivare som har anmält dig till utbildningen baseras behandlingen på en intresseavvägning där BAO har ett berättigat intresse av att kunna tillhandahålla beställd utbildning. Dina personuppgifter kommer att behandlas under tiden för utbildningen och för en tid om en (1) månad därefter. Uppgifter om matpreferenser behandlar vi endast om vi fått ditt samtycke. Du är då medveten om att du kan återkalla ditt samtycke när som helst.


2.3 — Utskick av nyhetsbrev

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev till dig. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • E-postadress

Behandlingen sker för att fullgöra avtalet om prenumeration med dig. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Du har alltid möjlighet att avregistrera dig genom att kontakta oss.


2.4 — Framställning av statistik

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna framställa statistik. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Anställningsform
 • Anställningstid
 • Arbetad tid
 • Avtalad veckoarbetstid
 • Befattningskod, BESTA
 • Förmån
 • Kommunkod
 • Lön (månadslön eller timlön)
 • Löneform
 • Personnummer
 • Provision (belopp eller kod)
 • Semesterrätt
 • Skiftersättning eller annan ersättning
 • Statistiknummer
 • Särskilda ersättningar
 • Tjänstgöringskod
 • Utbildningskod
 • Veckoarbetstid
 • Övertid
 • Övertidsersättning

Behandlingen sker för att BAO ska kunna uppfylla skyldigheter enligt kollektivavtal. BAO tar även fram statistik som inte baseras på kollektivavtal. Sådan framställning sker med stöd av en intresseavvägning där BAO har ett berättigat intresse av att framställa statistik som i olika avseenden kan lämnas ut till delägare eller för all följa upp BAO:s verksamhet.


2.5 — Administration av webbplatser

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera och utvärdera användningen av BAO:s webbplatser när du besöker dem. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • All information som genereras och som är nödvändig att behandla när du besöker webbplatsen, t.ex. klickhistorik.

Behandlingen sker för att tillgodose BAO:s intresse av att kunna tillhandahålla och utvärdera våra webbplatser. Dina personuppgifter kommer att behandlas under tiden för din besökssession på webbplatsen. BAO:s webbplatser är alla webbplatser som ligger under huvuddomänen bao.se, till exempel www.bao.se, indata.bao.se, uppgift.bao.se och utbildning.bao.se. Se även vår policy avseende kakor.


2.6 — Uppfylla rättsliga skyldigheter

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav och skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Samtliga uppgifter som samtals in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Behandlingen sker för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Dina personuppgifter kommer att behandlas för den tid som är nödvändig för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.


2.7 — Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi behandlar dina personuppgifter, om det är nödvändigt, för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Kategori av Personuppgift

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, t.ex. kommunikation med dig och kontaktuppgifter.

Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att bevaras under tio (10) år från att det rättsliga kravet uppstått.


3. Överföring av Personuppgifter

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträden

IT-företag som hjälper oss med lagring, service och support.

Andra personuppgiftsansvariga

MottagareÄndamål med överföringLaglig grund
Finansförbundet/Saco Uppfylla kollektivavtalade förpliktelser. Rättslig skyldighet.
Myndigheter Uppfylla skyldigheter enligt lag. Rättslig skyldighet.
Externa rådgivare Överföring till externa rådgivare såsom advokatbyråer, revisionsbyråer eller liknande rådgivare för att hantera rättsliga skyldigheter eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav. Rättslig skyldighet eller ett berättigat intresse där det berättigade intresset består av att kunna hantera eller bemöta rättsliga krav.
Domstolar, motparter etc. Hantera och bemöta rättsliga krav. Berättigat intresse av att kunna hantera och bemöta rättsliga krav.
Rättsvårdande myndigheter, t.ex. Polisen Uppfylla skyldigheter enligt lag. Rättslig skyldighet.

4. Dina rättigheter

Notera att dina rättigheter i vissa fall kan vara begränsade, t.ex. om rätten till tillgång skulle riskera att din arbetsgivare lider rättsförlust i ett arbetsrättsligt ärende.

4.1 — Rätt till rättelse

BAO kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

4.1.1 – Rätt att invända mot behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än BAO legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 6 nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

4.1.2 – Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

4.1.3 – Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

4.1.4 – Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från BAO att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

4.1.5 – Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.


4.2 — Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Dataskyddsmyndigheten.


5. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.


Publicerat: 2020-05-06