Information om BAO:s statistik

Publicerat den 29 september 2021

BAO samlar in all statistik årligen per den 1 oktober. Statistiken är en totalundersökning och håller en mycket god kvalitet.

Statistiksamarbete med Finansförbundet

Statistiken presenteras utifrån en befattningsgruppering för statistik (BESTA) som BAO har tagit fram gemensamt med Finansförbundet och särskilt utvecklat för bankområdet. BESTA är ett system som byggs upp av arbetsuppgifternas inriktning och svårighetsgrad. BESTA infördes år 2004 som indelningsgrund i den partsgemensamma lönestatistiken. 2008 förändrades indelningen av yrkesspecificeringen i BESTA-koden.

BAO har även slutit statistikavtal med Finansförbundet och det finns ett samarbete parterna emellan. Statistikavtalet reglerar datautbyte, definitioner och statistiska sammanställningar som är gemensamma för avtalsparterna. Samarbetet leder till att man undviker tvister om viktiga begrepp som lön, löneutveckling, befattning och andra grundläggande definitioner.

Parterna tar varje år fram en gemensam rapport där bland annat lönenivåer och löneutveckling redovisas.

Presentation av statistik

De lönenivåer och de löneökningstal som varje år partsgemensamt tas fram rensas alltid på timavlönade, visstidsanställda och frånvarande/tjänstlediga, däremot ingår provanställda i beräkningarna. Även VD för respektive företag exkluderas från beräkningarna. Lönerna som avses är fast kontant lön (om inte annat anges) och dessa är uppräknade till heltid.

BAO och Finansförbundet använder inte beräkningarna som bygger på årsarbetare. De löneökningstal som används är löneökning för identiska individer och SÅY där identiska individer enbart avser samma individ men ställer inget krav på samma BESTA-kod eller samma arbetsgivare etc.

BESTA

BESTA-koden utgör inrapporteringsgrund till parternas gemensamma lönestatistik. Utgångspunkter vid framtagandet av BESTA har varit att systemet ska:

  • ha hög tillförlitlighet och vara lätt att använda
  • kunna anpassas till lokal användning
  • kunna användas som rapporteringsunderlag till den officiella lönestatistiken som SCB producerar på uppdrag från Medlingsinstitutet
  • kunna användas i den lönekartläggning som görs enligt 10 § i jämställdhetslagen

I avtalskommentaren om BESTA beskrivs hur en BESTA-kod är uppbyggd och hur de anställdas arbetsuppgifter ska klassificeras. Kommentaren innehåller också en komplett genomgång av alla befattningsfamiljer. För att enklare ta fram BESTA-koder har vi också tagit fram detta verktyg.

Avtalskommentaren BESTA