Lämna delägaruppgift

Uppdaterat den 27 september 2021

BAO samlar årligen in delägaruppgifter från samtliga företag som är delägare i BAO.

Uppgifterna ligger dels till grund för årsavgiften till BAO och dels sker en uppdatering av vårt delägarregister. Ett korrekt delägarregister är särskilt angeläget vid en eventuell konflikt.

Vi samlar årligen in delägaruppgiften i ett webbformulär. Formuläret finns på adressen https://uppgift.bao.se. Observera att all information som skickas via detta formulär är krypterad och lagras i BAO:s lokaler på en säker server.

Delägaruppgiften omfattar dels lönesumma och dels medelantal anställda för föregående år. Till detta ber vi er även att fylla i företagets adressuppgifter och, för uppdatering av vårt konfliktregister, lämna bostadsadresser samt e-postadresser till VD och personalchef.

Ange medelantalet anställda för föregående år samt redovisad lön eller ersättning (exkl VD) som företaget deklarerat som Sammanlagt underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt” på SKVs blankett 4700 “Arbetsgivardeklaration” (rad 53).

Lönesumman avser all personal inkl städ- och lunchrumspersonal m fl men med undantag för verkställande direktör. Lönesumman skall beräknas på samma sätt som i skattedeklarationerna för de 12 månaderna under föregående år för samtliga arbetstagare enligt ovan (exkl VD).

Medelantalet anställda beräknas i första hand genom att dividera det totala antalet arbetade timmar med normalarbetstiden 1585 timmar.

Om Ni inte kan få fram antalet arbetade timmar kan Ni beräkna medelantalet anställda som ett genomsnitt av antalet anställda vid två eller flera tidpunkter under året. Räkna då en halvtidsanställd som en halv anställd, en anställd med 75 procents arbetstid som trefjärdedelsanställd etc. Avrunda antalet anställda och lönesumma till heltal.

Delägaruppgiften ligger till grund för bland annat årsavgiften till BAO.

Till delägaruppgiften