Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 4/2024

Jämställdhetsstatistik för bank- och finansbranschen 2023

Publicerat den 4 mars 2024

I jämställdhetsstatistiken från 2023 framgår att medianlönerna inom de fem största arbetsområdena är lägre för kvinnor än för män. Det framgår också att kvinnors lön uppgår till 95 % av männens, mätt på medianlön för heltidsanställda (jmf 2022: 94,9 %).

Kvinnors medianlön ökade således under året med 0,1 procentenheter. Det relativa löneläget för kvinnor har sedan år 2005 ökat med sammanlagt 5,7 procentenheter. Fortsätter utvecklingen i denna takt kommer kvinnornas relativa löneläge att vara i nivå med männens först år 2041.

I rapporten framgår även att andelen föräldralediga män ökade under året från 31,2 % till 32,3 %. Från 2005 har andelen föräldralediga män ökat med 17,3 procentenheter.

I bank- och Finansbranschen år 2023 fanns 2 577 kvinnor (jmf 2022: 2 617) i chefsbefattning med underställd personal vilket motsvarar 48 % (jmf 2022: 48 %) av alla chefer. Andelen kvinnor i chefsposition har ökat med 10,1 procentenheter sedan år 2005.

Rapporten visar också att andelen män ökar med svårighetsnivån i arbetet. Ju högre svårighetsnivå desto större andel män och det kan därför vara viktigt att reflektera över hur jämställd kompetensutvecklingen är i verksamheterna. Mellan BAO och Finansförbundet finns ett kompetensutvecklingsavtal som kan användas vid en översyn. Kommittén vill i detta avseende även tipsa om avsnittet jämställd kompetensutveckling i DO:s guide om aktiva åtgärder och som återfinns på myndighetens hemsida.

Statistiken har tagits fram på uppdrag av BAO:s och Finansförbundets gemensamma Jämställdhets- och Mångfaldskommitté som bland annat har som sin uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhetens utveckling i branschen.

Syftet med jämställdhetsstatistiken är att ge en samlad bild över kvinnor och män i branschen ur statistisk synvinkel. Statistiken behandlar på olika sätt kvinnors och mäns löner och löneutveckling men även förhållandena när det gäller bland annat hel- och deltidsarbete, föräldraledighet och antalet chefer behandlas. Statistiken bygger på BAO:s och Finansförbundets gemensamma lönestatistik för 2023. Kommittén vill uppmana till interna jämförelser mellan företag och bransch.

Läs jämställdhetsstatistiken som återfinns som bilaga till detta nyhetsbrev och använd gärna medföljande bildspel vid behov.


Bilagor


Publicerat den 4 mars 2024