≪ Till alla utbildningar & event


2024-09-25 — UTBILDNING

Uppsägning pga personliga skäl, omplacering och rehabilitering

Utbildningen behandlar frågeställningar kring uppsägning på grund av personliga skäl, omplacering och rehabilitering. Utbildningen kommer att hållas fysiskt i BAO:s lokaler och föreläsning varvas med praktiska exempel och grupparbeten där deltagarna ges möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte kring hur svåra situationer kan hanteras.

Personliga skäl och omplacering

Vilka beteenden av medarbetare behöver arbetsgivaren tåla?

Syftet med avsnittet är att ge kunskap om vad som kan utgöra personliga skäl för uppsägning. Vidare kommer centrala rättsfall från arbetsdomstolen att beröras. Under utbildningen diskuteras även arbetsgivarens omplaceringsskyldighet vid personliga skäl samt innebörden av att avsluta en anställning utan att saklig grund föreligger.

Under utbildningen kommer bland annat följande frågor att behandlas:

  • Vad måste beaktas vid en bedömning?
  • Vilken betydelse har det beteende medarbetaren gör sig skyldig till?
  • Spelar arbetsgivarens hantering av situationen någon roll - och i så fall vilken?
  • Vilka krav finns på bevisning?
  • Omplacering - vilka rättigheter och skyldigheter finns?

Rehabilitering

När en medarbetare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Syftet med utbildningen är att belysa de regler som aktualiseras i en rehabiliteringssituation. Vidare kommer centrala rättsfall från Arbetsdomstolen att beröras.

Under utbildningen kommer följande frågor att behandlas:

  • Vad syftar rehabiliteringarbetet till?
  • Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?
  • Vilka skyldigheter har medarbetaren?
  • Vilka ska delta i rehabiliteringsarbetet?
  • När kan arbetsgivaren avsluta ett rehabiliteringsarbete och säga upp medarbetaren?

Representant från Försäkringskassan kommer att delta där fokus ligger på hur arbetsgivare och Försäkringskassa kan samverka i sjuk- och rehabiliteringsprocessen. Frågor kommer beröras kring avstämningsmöten, hur kontakter tas, hur Försäkringskassan arbetar med den plan på återgång i arbetet som arbetsgivare upprättar.

Föreläsare

BAOs arbetsrättsjurister

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till personalchefer och personalhandläggare och ger en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.

Datum och tid

Dagen inleds med kaffe och smörgås kl. 09.00, utbildningen startar kl 9.30.

Lunch och fika

Lunch samt för- och eftermiddagsfika kommer att serveras. Ange eventuella kostpreferenser i meddelanderutan.

OBS! Begränsat antal platser.

Plats

BAO:s lokaler i Stockholm

Tid

09.30 —16.30

Avgift

3 000 kr

Typ

Fysiskt


Avbokningsvillkor

Avbokning måste göras senast en vecka innan startdatum. Vid sen avbokning eller uteblivet deltagande debiteras full avgift. Om du får förhinder så går det bra att överlåta din plats till en kollega utan extra kostnad istället för att avboka.


Anmäl dig

Dina uppgifter:

Fakturaadress:

Typ av faktura:

Vi kommer att skicka fakturor till dig med vanlig post. Om du vill att fakturor ska skickas med e-post så kan du ange en e-postadress nedan:

Meddelande:

Godkännanden & samtycken: