Utbildning

BAO erbjuder årligen ett antal kurser och seminarier som behandlar olika frågeställningar inom arbetsrättens område.

Utbildningarna riktar sig till olika målgrupper beroende på om man önskar få en mer översiktlig genomgång av gällande lagar och avtal eller om man önskar öka sin kunskap på en mer fördjupad nivå. Vi genomför också webbinarier eller motsvarande för att informera om aktuella frågor.

BAO anordnar även företagsanpassade utbildningar för enskilda banker/företag. Ni är välkomna att kontakta BAO:s kansli, så skräddarsyr vi utbildningar enligt Era behov.Kalender


Kursutbud

Anställnings upphörande (ONLINE)

Anställnings upphörande (ONLINE)

Under denna utbildning avhandlas följande:

 • Hur avslutas olika typer av anställningar?
 • När kan en arbetsgivare respektive anställd avsluta en anställning?
 • Formerna för avslut och de olika stegen för att komma till ett avslut gås igenom.
 • Vad krävs för att en arbetsgivare ska få avsluta en anställning av personliga skäl, och hur måste en arbetsgivare hantera ett sådant ärende?
 • Kort genomgång av uppsägning vid arbetsbrist sker också.

Under utbildningen kommer teori blandas med möjlighet att ställa frågor.

Visa mer/mindre…

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade

Just finns inga tillfällen.

Arbetsmiljö och rehabilitering samt diskriminering (ONLINE)

Arbetsmiljö och rehabilitering samt diskriminering (ONLINE)

Under denna utbildning får deltagare en inblick i vad arbetsgivaren har för ansvar utifrån arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen samt det centrala arbetsmiljöavtalet.

Särskild tonvikt läggs vid arbetsmiljöföreskrifterna gällande systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Genomgång av fördelningen av arbetsmiljöansvaret och delegering av arbetsmiljöuppgifter samt arbetsmiljöombudets roll görs.

Rehabilitering, de olika aktörerna och arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar vid rehabiliteringssituationer gås igenom. Vi hanterar arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsanpassning, där omplacering kan vara en lösning, men också ett måste.

Vi går igenom syftet med diskrimineringslagen och andra lagstiftningar som har regler mot missgynnande, vem som kan diskriminera samt vilka olika typer av diskriminering som kan förekomma och hur sanktionerna ser ut i diskrimineringslagen. Vi försöker använda oss av metodiken som används i klargörande rättsfall för att lättare få förståelse hur man kan resonera ifråga om direkt och indirekt diskriminering.

Under utbildningen kommer teori blandas med möjlighet att ställa frågor.

Visa mer/mindre…

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade

Just finns inga tillfällen.

Arbetstid (ONLINE)

Arbetstid (ONLINE)

Under denna utbildning går vi igenom vad som gäller enligt kollektivavtal gällande arbetstid och avhandlar ordinarie arbetstid, övertid, mertid och förläggningsregler samt regelverket kring dygnsvila och veckovila.

Vi belyser även skillnaden mellan Finansförbundets och Saco:s kollektivavtal rörande arbetstid. Vi lyfter även betydelsen av att vetskapen om beräkningsperioders start- och slutpunkt för att kunna besvara frågor kring arbetstid. Vi resonerar även kring vad som är att betrakta som arbetstid och vad som är att betrakta som vilotid.

Visa mer/mindre…

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade

Just finns inga tillfällen.

Finansbranschens stora mångfaldsdag 2022

Finansbranschens stora mångfaldsdag 2022

Finansbranschens stora mångfaldsdag som arrangeras av BAO:s och Finansförbundets jämställdhets- och mångfaldskommitté kommer att äga rum den 29 november 2022. Mångfaldsdagen kommer att genomföras som en halvdag med en förhoppning att både kunna inspirera och kompetensutveckla deltagarna.

Webbinarium — Program

Att anställa personer med NPF (neuropsykiatrisk funktionsvariation

I en tid när efterfrågan på teknikkompetens är större än utbudet har Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskomittén bjudit in Anders Barnå som arbetar på Unicus, ett företag som har sin affärsmässiga utgångspunkt i de förmågor som personer med autism/asperger har och som idag hyr ut c:a 40 konsulter. ”Personer med autism/asperger har inte svårt att få arbetet gjort utan svårigheten ligger i att de inte får chansen”, menar Anders. Han kommer att berätta om hur Unicus arbetar, hur de anpassar rekryteringsprocessen, vikten av transparens och acceptans samt hur de arbetar med onboarding. Avslutningsvis kommer han att även att ge konkreta råd till företag som vill anställa personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Hur ska HR och den fackliga organisationen tänka och vad krävs av anställande chef?

Små saker kan göra stor skillnad

Grundaren av Kompetenskompassen AB Erdem Akan beskriver sig som en dövstolt socionom och entreprenör. Med en stark tro på varje individs kompetens och förmåga att forma sin egen framtid, och med en övertygelse om att alla människor behövs på arbetsmarknaden kommer Erdem att berätta hur Kompetenskompassen arbetar. Målet är att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad med döv-, teckenspråk- och mångfaldsperspektiv där de bistår med handledning och fortbildning till verksamheter som har döva och andra teckenspråkiga som medarbetare och kunder.

Utdelning av Annas Jämställdhets- och Mångfaldspris

Information om vem som blir årets pristagare lämnas senare då nominering kan ske till och med den 1 september 2022. Här kan du läsa om och fortfarande skicka in din nominering till Anna-priset

Vem bör deltaga?

Chefer på olika nivåer, medarbetare inom HR/personal, fackliga företrädare och andra intresserade.


Visa mer/mindre…

Tillfällen:
2022-11-29
Föräldraledighet och andra tjänstledigheter (ONLINE)

Föräldraledighet och andra tjänstledigheter (ONLINE)

Denna utbildning behandlar information kring föräldraledighet och andra tjänstledigheter.

Under utbildningen kommer det framför allt erbjudas en genomgång av bestämmelserna i föräldraledighetslagen samt de bestämmelser som är tillämpliga i kollektivavtalen rörande föräldraledighet. Genomgången kommer ett beröra den anställdes rättigheter men även de skyddsregler som finns i föräldraledighetslagen för er som arbetsgivare.

Den del under utbildningen som kommer att beröra olika former av ledigheter fokuserar främst på reglerna kring studieledighet i studieledighetslagen. Genomgången kommer innefatta vad som äger tillämplighet rörande förutsättningarna för bland annat:

 • ledighet,
 • lön,
 • semester och andra ersättningar/förmåner under frånvaron,
 • arbetsgivarens möjlighet att skjuta upp ledigheterna, samt
 • vad som gäller avseende återgång i arbete.

Utbildningen består till största delen av en teoridel där information ges kring de olika lag- och kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga men de kommer även ges möjlighet att ställa frågor.

Visa mer/mindre…

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade

Just finns inga tillfällen.

Informationsmöte (ONLINE)

Informationsmöte (ONLINE)

Informationsmötet hålls digitalt för att nå ut till så många som möjligt.

Informationsmötet syftar till att ge information om aktuella frågor om avtalsförhandlingar och avtalsläge, aktuella frågor, nyheter och förväntade förändringar i lag och kollektivavtal. BAO informerar om de förändringar som införs i kollektivavtalet vid årsskiftet, i den mån det är beslutat, samt vilka förändringar som är att vänta framgent. Vid informationsmötet kommer vi även att belysa frågor som mer frekvent inkommit till BAO under året och intressanta rättsfall från AD som publicerats under året kommer att redovisas.

Informationsmötet är avgiftsfritt och kommer att äga rum i det digitala verktyget Teams.

Visa mer/mindre…

Tillfällen:
2022-12-01
Introduktion till den svenska arbetsrätten samt anställnings ingående (ONLINE)

Introduktion till den svenska arbetsrätten samt anställnings ingående (ONLINE)

Under denna utbildning lämnar vi en övergripande redovisning av i vilka sammanhang innehållet i kollektivavtalen, de arbetsrättsliga lagarna och EU:s direktiv inom arbetsrätten har tillkommit samt en belysning av chefens rättigheter och skyldigheter i arbetsrätten.

Syftet med genomgången är att skapa förståelse för de olika regelverkens innehåll samt ge möjlighet till att kunna bedöma hur de kan förväntas tillämpas i det enskilda fallet.

Frågeställningar som tas upp under utbildningen Hur och när uppstod kollektivavtalen? Vilken rättslig status har ett kollektivavtal? Hur förhåller sig kollektivavtal, lagstiftning och EU:s direktiv sig i förhållande till varandra? Vad innebär “rättspraxis”? Vad innebär chefens roll i arbetsrätten?

Under den del av utbildning som handlar om anställnings ingående går vi bland annat igenom den “fria” anställningsrätten, vad som är viktigt att tänka på inför anställning, vilka olika anställningsformer som regleras i kollektivavtalet, de särskilda regler kring prov- och studerandeanställning som finns samt när visstidsanställning kan övergå i en tillsvidareanställning.

Visa mer/mindre…

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade

Just finns inga tillfällen.

Pensionskursen, (fysisk - 2 dagar)

Pensionskursen, (fysisk - 2 dagar)

Under kursen kommer det att ges en övergripande information om pensionssystemens olika delar och hur de förhåller sig till varandra. Kursen genomförs under två dagar på BAO:s kansli och anmälan avser båda dagarna.

Kursen vänder sig i första hand till pensions- och personalansvariga samt pensionshandläggare i banken/företaget men även andra som har yrkesmässig kontakt med pensionsfrågor.

Kursen behandlar såväl grundläggande begrepp inom pension som den allmänna pensionen och pensionssystemet. Vidare kommer BTP-planen och dess två delar, BTP1 och BTP2, att behandlas.

Antalet deltagare är begränsat. Kursen kostar 3 500 kr per person.

Visa mer/mindre…

Tillfällen:
2022-10-19
Praktiskt arbetsrätt: Semester, arbetstid samt föräldraledighet och annan tjänstledighet (fysisk)

Praktiskt arbetsrätt: Semester, arbetstid samt föräldraledighet och annan tjänstledighet (fysisk)

Denna utbildning behandlar information kring semester, arbetstid samt föräldraledighet och övriga ledigheter.

Kursen kommer att hållas fysiskt i BAO:s lokaler där teori blandas med arbete i grupp samt genomgång av grupparbeten.

Semester

Fokus kommer initialt att vara en genomgång av semesterbestämmelserna i kollektivavtalen samt de bestämmelser som är tillämpliga i semesterlagen. Genomgången kommer beröra de anställdas semesterrätt, beräkning av betalda och obetalda dagar, vad som gäller avseende semesterplanering och semesterutläggning samt i vilka fall frånvaro från arbetet är att anse som semesterlönegrundande.

Arbetstid

Fokus kommer att ligga på de olika arbetstidsregler som gäller enligt kollektivavtalet med Finansförbundet jämfört med kollektivavtalet med Saco. Syftet är att vara klar över likheter och skillnader i detta avseende. Den ordinarie arbetstidens omfattning, förläggning, beräkningsperioder samt rätten att beordra övertid och mertid kommer att gås igenom liksom skyddsregler såsom vecko- och dygnsvila, rast och paus. Vi kommer även att titta på arbetsformen beredskap och vad som i detta sammanhang utgör arbetstid resp. vilotid.

Föräldraledighet och andra tjänstledigheter

Fokus kommer att vara en genomgång av bestämmelserna i föräldraledighetslagen samt de bestämmelser som är tillämpliga i kollektivavtalet rörande föräldraledighet. Den del under utbildningen som kommer att beröra olika former av ledigheter kommer främst fokusera på reglerna kring studieledighet.

Visa mer/mindre…

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade

Just finns inga tillfällen.

Praktiskt arbetsrätt: Uppsägning på grund av personliga skäl, omplacering och rehabilitering (fysisk)

Praktiskt arbetsrätt: Uppsägning på grund av personliga skäl, omplacering och rehabilitering (fysisk)

Kursen riktar sig i första hand till personalchefer och personalhandläggare och ger en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.

Denna utbildning behandlar frågeställningar kring uppsägning på grund av personliga skäl, omplacering och rehabilitering.

Kursen kommer att hållas fysiskt i BAO:s lokaler och föreläsning varvas med praktiska exempel och grupparbeten där deltagarna ges möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte kring hur svåra situationer kan hanteras. Efter varje grupparbete kommer gemensam genomgång att ske.

Personliga skäl och omplacering

Vilka beteenden av medarbetare behöver arbetsgivaren tåla?

Syftet med avsnittet är att ge kunskap om vad som kan utgöra personliga skäl för uppsägning. Vidare kommer centrala rättsfall från arbetsdomstolen att beröras. Under utbildningen diskuteras även arbetsgivarens omplaceringsskyldighet vid personliga skäl samt innebörden av att avsluta en anställning utan att saklig grund föreligger.

Under utbildningen kommer bland annat följande frågor att behandlas:

 • Vad måste beaktas vid en bedömning?
 • Vilken betydelse har det beteende medarbetaren gör sig skyldig till?
 • Spelar arbetsgivarens hantering av situationen någon roll — och i så fall vilken?
 • Vilka krav finns på bevisning?
 • Omplacering — vilka rättigheter och skyldigheter finns?
Rehabilitering

När en medarbetare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av sjukdom eller olycksfall aktualiseras arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Syftet med utbildningen är att belysa de regler som aktualiseras i en rehabiliteringssituation.. Vidare kommer centrala rättsfall från Arbetsdomstolen att beröras.

Under utbildningen kommer följande frågor att behandlas:

 • Vad syftar rehabiliteringarbetet till ?
 • Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?
 • Vilka skyldigheter har medarbetaren?
 • Vilka ska delta i rehabiliteringsarbetet?
 • När kan arbetsgivaren avsluta ett rehabiliteringsarbete och säga upp medarbetaren?

Kurserna kommer att hållas på plats i BAOs kurslokaler och det finns begränsat antal platser.

Visa mer/mindre…

Tillfällen:
2022-10-12
Semester (ONLINE)

Semester (ONLINE)

Denna utbildning behandlar information kring många av de semesterbestämmelser som ni som arbetsgivare har att förhålla er till.

Utbildningens fokus kommer initialt att utgöra en genomgång av semesterbestämmelserna i kollektivavtalen samt de bestämmelser som är tillämpliga i semesterlagen. Genomgången kommer beröra de anställdas semesterrätt, beräkning av betalda och obetalda dagar, vad som gäller avseende semesterplanering och semesterutläggning samt i vilka fall frånvaro från arbetet är att anse som semesterlönegrundande. Avslutningsvis kommer hanteringen av olika typer av semesteravräkning att kort beröras.

Utbildningen består till största delen av en teoridel där information ges kring de olika lag- och kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga men de kommer även ges möjlighet att ställa frågor.

Visa mer/mindre…

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade

Just finns inga tillfällen.

Sjukdom och pension (ONLINE)

Sjukdom och pension (ONLINE)

Denna utbildning motsvarar det som vanligtvis ges i 3-dagarskursen "Kollektivavtal och Arbetsrätt" i aktuellt ämne.

Under utbildningen kommer pensionsavtalets två pensionsplaner, BTP1 och BTP2 att övergripande beskrivas med inriktning på att visa på skillnaderna i de två planerna samt vilka förmåner som planerna innehåller med utgångspunkt i BTP 1.

Vidare kommer en genomgång ske av ersättning vid sjukdom. Vilka regelverk styr rätt till ersättning? Vilken ersättning utbetalas från respektive regelverk och hur förhåller de sig till varandra? Vilka skillnader i rätt till ersättning och nivå på ersättning föreligger vid sjukdom mellan dag 1 till 14, dag 15 till 90 och från dag 91?

Visa mer/mindre…

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade

Just finns inga tillfällen.

Webbinarium: Det branschanpassade kollektivavtalet

Webbinarium: Det branschanpassade kollektivavtalet

Välkommen till BAOs och Finansförbundets gemensamma webbinarium om parternas kollektivavtal.

År 2015 tecknade parterna ett tillsvidareavtal, utan på förhand given löptid, vilket är ovanligt på svensk arbetsmarknad. Hur landade parterna i ett sådant avtal? Vad innebär ett tillsvidareavtal och hur fungerar det över tid? Kollektivavtalet har vidare en decentraliserad tanke. Det betyder att avtalet bygger på dialog och att de lokala parterna har en betydande roll i att få kollektivavtalet att fungera i praktiken.

Webbinariet utgår från följande områden:

 • Kort historik om de förhandlingar som ledde till tillsvidareavtalet och varför bakgrunden är viktig att känna till
 • Vår avtalskonstruktion i relation till den svenska modellen
 • Kollektivavtalets funktionssätt och de lokala parternas betydelse
 • De centrala parternas arbete med avtalet och avtalsutveckling

På webbinariet kommer du att träffa representanter från både BAO och Finansförbundet, bland annat Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet och Hanna Byström, vd på BAO.

Tid

Fredagen den 30 september kl 10.00—12.00 inklusive en paus

Praktiska detaljer

Inbjudan riktar sig till dig som i din roll som arbetsgivarrepresentant eller ordförande i klubbstyrelse ansvarar för lokal dialog och lokala avtal. Delta gärna partsgemensamt.

Vi använder Teams och planerar att spela in webbinariet. Parterna erbjuder webbinariet kostnadsfritt.

Visa mer/mindre…

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade

Just finns inga tillfällen.

Webbinarium: Förstärkt pension

Webbinarium: Förstärkt pension

BAO bjuder in till ett kortare webbinarie för er som ännu inte genomfört växlingen till en förstärkt pension.

Webbinariet kommer att innefatta information om:
 • bakgrunden till varför det sker en växling till en förstärkt pension,
 • hur växlingen enligt kollektivavtalet ska gå till,
 • vilka som omfattas av växlingen, samt
 • vad ni som arbetsgivare har att förhålla er till inför genomförandet av växlingen.

På webbinariet kommer du att träffa några av BAO:s arbetsrättsjurister.

Väl mött!

Praktiska detaljer

Webbinariet fokuserar på din roll som arbetsgivare / arbetsgivarrepresentant och är kostnadsfritt för BAO:s delägare.

Vi använder Teams och kommer inte att spela in webbinariet. Du som deltagare har möjlighet att ställa frågor under webbinariet.

Visa mer/mindre…

Tillfällen:
Webbinarium: LAS-reformen

Webbinarium: LAS-reformen

Lagstiftningsprocessen för nya LAS pågår och den 22 mars publicerades regeringens proposition "2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden". Lagändringarna träder i kraft den 30 juni 2022 och de nya reglerna ska tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

Webbinariets fokus är de arbetsrättsliga reglerna som förändras och hur förändringarna påverkar arbetsgivare inom bank och finans.

Här några exempel:

 • En genomgång av i vilka fall det är de nya reglerna eller kollektivavtalets reglering som ska tillämpas.
 • En uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl i stället för saklig grund.
 • Undantagsmöjligheter från turordningsreglerna införs för alla arbetsgivare.
 • En anställning kommer att upphöra vid uppsägningstidens slut även om det pågår en tvist om uppsägningens giltighet.

På webbinariet kommer du att träffa några av BAO:s arbetsrättsjurister och Hanna Byström, BAO:s VD som deltagit i LAS-förhandlingarna i sitt tidigare uppdrag. Du som deltagare har möjlighet att ställa frågor.

Väl mött!

Praktiska detaljer

Webbinariet fokuserar på din roll som arbetsgivare / arbetsgivarrepresentant och är kostnadsfritt för BAO:s delägare.

Vi använder Teams och kommer inte att spela in webbinariet. Länk kommer att skickas ut någon dag innan.

Visa mer/mindre…

Just nu finns det inga kurstillfällen inbokade

Just finns inga tillfällen.